ده تمرین کارامد برای شانه های زیبا

داشتن شانه هـایی عـضــلانی و خوش ترکیب،,لیستی از ۱۰ حرکت ورزشـی خـوب مـخـصـوص شـانـه,تمرین شماره ۳ :شانه بالا انداختن,تمرین شماره ۴ :خم شدن به سمت جلو,تمرین شماره ۵ :فشار شانه در سه مرحله,تمرین شماره ۶ :آرنولد پرس,تمرین شماره ۷ :بالا بردن دست ها از کنار بدن,تمرین شماره : ۱۰شنا,
ده تمرین کارامد برای شانه های زیبا حرکت برای تقویت شانه ها ۱۰ حرکت برای تقویت شانه هادوست نـدارم نـاراحـتـتـان کـنـم، امـا بـایـد بـگـویـم که نـمـی تـوانـیـد بـا تمرینات معمولی آن بالاتنه سخت و خـوش تـرکیـبی که دنبالش هستید را به دست آورید. داشتن شانه هـایی عـضــلانی و خوش ترکیب، هیکل شـمـا را متـوازن تر خواهد کرد و ژست بهتری به شما خـواهد داد. بـه هـمـین دلیل من لیستی از ۱۰ حرکت ورزشـی خـوب مـخـصـوص شـانـه فـراهـم کـــرده ام تا بتـوانـیــد به وسیله ی آن به هدفتان برسید. پیشنهاد می کنم که تمرین انتخابی خود را در ۳ ستِ هشت تا دوازده تایی انجام ده