45 دقیقه قبل از خواب به چه فکر کنیم بهتر است؟

[RB:Blog_And_Post_content]

45 دقیقه قبل از خواب به چه فکر کنیم بهتر است؟ مهمترین ۴۵ دقیقه روز مهمترین ۴۵ دقیقه روز در پایان روز و قبل از اینکه بخوابید، باید موفقیتهای خود را تایید و تصدیق کنید، هدفهایتان را مرور کنید، به آینده موفقی که در پیش رو دارید چشم بدوزید و برای کارهای فردایتان برنامه ریزی کنید. چرا من پایان روز را پیشنهاد می کنم؟ زیرا آنچه در ۴۵ دقیقه آخر روز بخوانید، ببینید، به آن گوش بدهید، درباره اش صحبت کنید، تاثیر بسیار زیادی روی خواب شما و روز بعد زندگی شما دارد. در خلال شب ذهن نیمه هشیار شما این برنامه های شبانه را پردازش می کند. میزان این پردازش حدود شش براب

خرید ست مانتو شلوار شیک حراج

خرید ست مانتو شلوار شیک حراج