خاصیت صبر و شکیبایی در رسیدن به موفقیت

[RB:Blog_And_Post_content]

خاصیت صبر و شکیبایی در رسیدن به موفقیت کلامی چند درمورد صبر و شکیبایی جمله به ظاهر مهمل جالبی در کتاب دوره معجزات است که می گوید: « صبر لایتناهی موجب نتایج آنی می شود. » صبور بودن یعنی در درونتان به این آگاهی مطلق دست یابید که در هماهنگی ارتعاشی با نیروی هستی بخشی هستید که قصد کرد شما اینجا باشید. می دانید افراد مناسب طبق نظم و برنامه ای الهی از راه می رسند. اگر بکوشید طبق برنامه زمانبندی شده تان پیش بروید، مانند این است که زانو زده اید، غنچه ای لاله را به دست گرفته اید و اصرار دارید هم اکنون به گل تبدیل شود. آفرینش، اسرار خود را به تدریج آشکار می ک

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی