نشانه گرمی سردی و سودا در بدن

نشانه گرمی سردی و سودا در بدن,طب سنتی,شناخت مزاج طبیعی بدن,اگر سردی غلبه کرده باشد باید داروی گرم کننده ای تجویز نمود,اگر در بدن آدمی گرمی غیرطبیعی شدن یابد، باید آن را با داروی سردتر از بین برد,
نشانه گرمی سردی و سودا در بدناگر مزاج طبیعی اندام شناخته شود و با مزاج آن در حالت بیماری مقایسه گردد طبیب پی می برد که این موازنه تا چه حد بهم خورده است و چه داروئی و چه مقدار از آن می تواند حالت بهم خوردگی اندام را بوضع طبیعی برگرداند.مثلاً اگر مزاج در هنگام تندرستی بسردی گرایش داشته است اکنون در اثر بیماری بگرمی تمایل پیدا کرده است، پس بیماری گرم است و عضو بیمار از مرز طبیعی خارج شده است و بگرمی گرائیده، باید با سرد گردانیدن مزاج آن بیماری را مرتفع ساخت و اگر بیماری گرم و اندام نیز گرم است که…