دلیل شکست و از این شاخه به ان شاخه پریدن

دلیل شکست و از این شاخه به ان شاخه پریدن مدام از این شاخه به آن شاخه نپرید! آدم هایی که مدام از این شاخه به آن شاخه می پرند، در ناتمام گذاشتن کارها استادند. آن ها کار می کنند، ورزش می کنند، کتاب می خوانند، اما همه کارهایشان ناتمام است. به همین علت زود خسته می شوند و از خود بی علاقگی نشان می دهند. از این شاخه به آن شاخه پریدن اگر با برنامه ریزی انجام شود و در پس آن، فکر باشد، اتفاق بدی نیست. بعد از خواندن انواع کتاب های خودشناسی و یادداشت علایق و کارهایی که دوستشان دارید و فکر می کنید از پسشان بر می آیید، دیگر نوبت امتحان کردن است. اگر سال ها وقت را صرف خ