فواید دور انداختن لباس ها و اشیای کهنه

فواید دور انداختن لباس ها و اشیای کهنه جا باز کردن برای چیزی جدید افزوده بر کارهای اداری ناتمام، اغلب خانواده ها زیر وزن کاغذها و مدارک بیش از اندازه، لباسهای کهنه، اسباب بازیهای بی مصرف، اشیاء و لوازم شخصی فراموش شده، اشیاء بدون استفاده یا شکسته و اقلامی که مورد نیاز نیستند، کمرشان خم می شود. آیا به همه این چیزها احتیاج داریم؟ البته که احتیاج نداریم. یکی از این کارهایی که باید بکنیم این است که خود را از شر این اقلام اضافی نجات بدهیم. وقتی از اشیاء کهنه نجات پیدا کردید، فرصتی فراهم می آورید که به چیزهای نو بیندیشید. برای مثال نگاهی به قفسه لب