داستان و ماجرای زاهد شدن عطار نیشابوری و زندگینامه و چگونگی مرگ او

اشعار عطار نیشابوری,زندگینامه عطار نیشابوری,عطار نیشابوری,مرگ عطار نیشابوری,
داستان و ماجرای زاهد شدن عطار نیشابوری و زندگینامه و چگونگی مرگ او ماجرای مرگ غم انگیز عطار نیشابوری +زندگینامه ماجرای مرگ غم انگیز عطار نیشابوری +بیوگرافی بیست و پنجم فروردین، روز بزرگداشت عطار نیشابوری ، یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلند نام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطار کَدکَنی نیشابوری مشهور به عطّار نیشابوری متولد ۵۴۰ در کدکن – درگذشتهٔ ۶۱۸ هجری قمری در شادیاخ نیشابور، یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلند نام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است.