خصوصیات افراد و خود شناسی بر اساس نیمکره چپ و راست مغز

خصوصیات افراد و خود شناسی بر اساس نیمکره چپ و راست مغز طالع بینی نیم کره های مغز مجموعه: فال و طالع بینی فال و طالع بینی, طالع بینی جدید نیمکره راست مغز: کسانی که نیمکره راست مغزشون فعالتر است ! – احساساتی هستید. “- نتیجه گرا و معنا گرا. (تو مو می بینی و من پیچش مو) – خیال پرداز و رویایی هستید. – دنبال معناهای پنهان شده در پشت حرفها و استعاره ها هستید. – امروز و آینده براتون مهمتره، تا گذشته. – فیلسوف و مذهب گرا هستید. – منظور طرف و اصل موضوع را رو هوا می زنید/مهم نیست چجوری یا چی داره میگه. – به یه سری چیزایی مفروض – معیارها و سنتهایی- معتق