دیدن تصاویر پورنوگرافی باعث گمراهی مردان و زنان در روابط می شود

دیدن تصاویر پورنوگرافی باعث گمراهی مردان و زنان در روابط می شود همیشه، در اکثر فیلم های پورنو دو نفر به سرعت به همآغوشی عجولانه و مکانیکی مبادرت می ورزند.