یادداشت شدیدالحن خبرگزاری دانشجو درباره استفاده ابزاری آزاده نامداری از چادر + پاسخ آزاده نامداری

ممنوع التصویر شدن ازاده نامداری,
یادداشت شدیدالحن خبرگزاری دانشجو درباره استفاده ابزاری آزاده نامداری از چادر پاسخ آزاده نامداری