مواردی که در اولین قرار ملاقات با نامزد و دوستتان نباید بیان کنید

این موارد را هرگز در اولین قرار ملاقات با نامزدتان بیان نکنید! مواردی که در اولین قرار ملاقات با نامزد و دوستتان نباید بیان کنید بر اساس یک نظر سنجی که اخیرا از افراد مجرد گرفته شده است، چند نکات عجیب در مورد تجربیات اولین قرار ملاقات ها به دست آمده که با دانستن آن ها می توان حس مثبتی در طرف مقابل به وجود آورد و از سوء تفاهم ها اجتناب کرد. این موارد را هرگز در اولین قرار ملاقات با نامزدتان بیان نکنید! مــا ممکن است گاهی این احساس را کرده باشیـم که در حضور یک خانم در حال پرت و پلا گویی هستیم. اینکـار بــاعث میشود که او شدیدا حوصله خود را از دسـت بـده