چگونه مقدار کم و طبیعی پودر و پن کک برای ارایش صورت استفاده کنیم؟

چگونه مقدار کم و طبیعی پودر و پن کک برای ارایش صورت استفاده کنیم؟ روش صحیح زدن پودر با پد آرایشی عکس حتما تا کنون به این مشکل برخورده اید که گاهی زدن پودر به