عواارض سولاریوم با دستگاه و سرطان یک جوان

سولاریوم با دستگاه,
عاقبت دردناک برنزه شدن با دستگاه سولاریوم! + عکس جوان انگلیسی بر اثر استفاده از دستگاه سولاریوم برای برنزه شدن به سرطان پوست مبتلا شده است و بیش از ۱۰ ماه زنده نخواهد بود...