عکس هایی از کودکی و جوانی کارلوس کی روش

کارلوس کی روش,
عکس هایی از کودکی و جوانی کارلوس کی روشکودکی و جوانی کارلوس کی روشکودکی و جوانی  کارلوس کی روشچهره کی روش در پایان بازی با بوسنیشاید سرمربی ایران انتظار چنین پایانی را نداشت.چهره کی روش در