اگر شما پرنده بودید دنیا را از بالا اینطور میدید با عکس

عکس پرنده,
اگر شما پرنده بودید دنیا را از بالا اینطور میدید با عکس     نظرتون چیه؟
loading...